กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้า ยกระดับ “Premium OTOP” ให้เป็นสัญลักษณ์ของสุดยอดสินค้าชุมชนภูมิปัญญาของชาติสู่สากล - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, July 15, 2023

กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้า ยกระดับ “Premium OTOP” ให้เป็นสัญลักษณ์ของสุดยอดสินค้าชุมชนภูมิปัญญาของชาติสู่สากล

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก โดยมีนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้สามารถขยายตลาดเชิงพาณิชย์ตามเทรนด์โลก เพื่อขยายการตลาดทั้งภายในประทศ และต่างประเทศ” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Vogue Thailand นายศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ Theatre นายภูภวิศ กฤตพลนารา นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ Issue นายวชิระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ Wisharawish นางศรินดา จามรมาน นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมีผู้ดำเนินรายการ คือ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ และนายสธน ตันตราภรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผ้าไทย มีวิทยากรประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ อาจารย์ ดร.วุฒิไกร ศิริผล อาจารย์ ดร. นัดดาวดี บุญญะเดโช คุณธานี นาคเกรยูร นายสธน ตันตราภรณ์ ดร.ณัฐวรรธน์ วิวัฒน์กิจภูวดล มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ระดับ 4-5 ดาว รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 ราย โดยจัดขึ้นระหว่าง 15-17 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทรา 


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง เป็นการสร้างความเจริญเติบโต และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับ Premium ให้มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดสากลสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 และจากผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากลที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม นำแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนมีการสร้างเรื่องราว การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุค 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน


อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ผู้ประกอบการพึงตระหนักถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประสบความสำเร็จ มีอยู่ 3 ประการสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยต้องมีองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น เช่น แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยต้องสร้างเรื่องราว หรือ Story จุดดีและจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของสินค้าที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าของเราได้ และการแสวงหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม โดยการสร้างเครือข่ายของธุรกิจบนพื้นฐานความร่วมมือและการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพัฒนาการสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคม Online เช่น Facebook, Line,Twitter และ Tiktok เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำ บนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญา และความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค


ด้านนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย และของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ในครั้งนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ 0TOP ให้เป็นสินค้าระดับ Premium สู่สากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดสากล และเพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ การดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากลประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย และของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ดำเนินการภายใต้ 3 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับ Premium เพื่อพร้อมสู่สากล และกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมทดสอบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากวิทยากรภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญฯ ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติใน 6 หัวข้อ ดังนี้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สามารถขยายตลาดเชิงพาณิชย์ตามเทรนด์โลก การขึ้นทะเบียนการค้าและการขอมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ให้สินค้าติดตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Online บน Platfom ต่างชาติ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad