พช.ยกย่องเชิดชูดเกียรติผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, July 13, 2023

พช.ยกย่องเชิดชูดเกียรติผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566

 


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการ “สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวรายงาน


นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และกำหนดวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และกำหนดพันธกิจไว้ 4 ประการได้แก่ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 2) ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนและชุมชน 3) สร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน ให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และ 4) พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวและกำหนดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร ตำบลและหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ และมีผลงานการพัฒนาที่โดดเด่น เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง


นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินโครงการ “สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด และศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ และการซักซ้อมพิธีการ ขั้นตอนการเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งการเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 445 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลาง จำนวน 66 คน ผู้นำตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด และผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 151 คน รวมถึงผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด และ ผู้นำกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัดที่ได้รับรางวัลโล่สิงห์ทอง จำนวน 228 คน ซึ่งการจัดสัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรองในการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำในการซักซ้อมพิธีการและขั้นตอนการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กรุงเทพมหานครสำหรับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองให้กับคณะผู้เข้าเฝ้าฯ และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนกลาง ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรการอภิปรายในหัวข้อ “ความสำคัญของผู้นำต่อการพัฒนาชุมชน” 


นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวพัฒนาชุมชน และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้นำที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทองได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในครั้งนี้ ซึ่งพวกเราชาวพัฒนาชุมชนและผู้นำทั้งหลายจะมุ่งมั่นทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad