หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงเปิดการเสวนา "สร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพและมั่นคงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, July 28, 2023

หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงเปิดการเสวนา "สร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพและมั่นคงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคลังสมองอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาในหัวข้อ "สร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพและมั่นคงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (BuildingRegional Peace and Security Based on Principles of the Sufficiency Economy Philosophy) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขาสามมุก อ.บางแสน จ. ชลบุรีประกอบด้วย สมาชิกคลังสมอง วปอ.ฯ ประมาณ 50 คน และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 15 จำนวน 90 คน เข้าร่วมงาน 


โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายกลุ่ม (Panel discussion) ซึ่งจัดอภิปรายในหัวข้อ การสร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพและความมั่นคง - บทบาทของภาคประชาชน รัฐ และองค์การระหว่างประเทศ ในมุมมองของ ASEAN, ไทยและออสเตรเลีย โดยผู้อภิปรายประกอบด้วย พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคลังสมองอาวุโส, H.E. Angela Macdonald เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย, H.E. Datuk Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย นอกจากนี้นักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 15 ร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ       "สร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพและมั่นคงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (BuildingRegional Peace and Security Based on Principles of the Sufficiency Economy Philosophy)


หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง(นพม.) ดำเนินการ​โดย​ กองบัญชาการกองทไทย ร่วมกับมูลนิธิ​คลังสมอง​ วปอ.​ เพื่อ​สังคม​ โดยมี พลโท มนัส แถบทอง เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อพระราชปณิธานองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงยั่งยืน เสริมทักษะการเรียนรู้ในการเป็นผู้นำพอเพียง ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ​ มีความรู้​ ความเข้าใจ​ สามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต​ ครอบครัว​ สังคม​ องค์กร​ ภายใต้บริบทของสถานการณ์ความมั่นคงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนในสภาวะการณ์​ความมั่นคงยุคใหม่และการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ​ พร้อมทั้งได้เครือข่ายผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง​ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ อาทิ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนเตรียมทหาร สวนสันติภาพธรรมสถาน จังหวัดนครนายก ฯลฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad