พช. จับมือ กองทัพเรือ ร่วมมือ MOU ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 12, 2023

พช. จับมือ กองทัพเรือ ร่วมมือ MOU ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ

 

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ โดยมี ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ในชุมชนให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดสากล สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ จึงเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมกันสนับสนุนการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพสินค้าให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่เป็นครอบครัวกำลังพลของกองทัพเรือ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์รวมถึงและเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแก่นักท่องเที่ยว และชาวต่างประเทศ ขอขอบคุณกองทัพเรือ ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการลงทะเบียนสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์อันดีให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนว่าสินค้าดังกล่าว มีมาตรฐาน มีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานราชการแล้ว โดยการประชาสัมพันธ์นี้จะเป็นการเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบการเงินและเศรษฐกิจฐานราก 


ด้าน พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ 2566 ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของกำลังพลกองทัพเรือ จึงได้อนุมัติโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ และได้ประสานความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่าความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย จากวัตถุประสงค์ของความร่วมมืออันได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้สินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พร้อมร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ ในการผลิตสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของครอบครัวกำลังพลกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad