จุฬาฯ - กรมสรรพากร ผสานความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี แห่งแรกของไทย - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, September 18, 2023

จุฬาฯ - กรมสรรพากร ผสานความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี แห่งแรกของไทย

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมสรรพากร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากร โดยทั้งสองฝ่ายมีเป้าประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อนำมาใช้ในการจัดการความรู้ และการเผยแพร่ความรู้สู่ภาคประชาชน รวมถึงบุคลากรในภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่ทำงานทางด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีสมรรถนะและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดรับกับกระแสโลก และร่วมมือกันดำเนินโครงการการจัดการความรู้ พัฒนาหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีอากร และพัฒนาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมสรรพากร 

จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานและร่วมลงนามในพิธี และมีผู้ร่วมลงนามเป็นพยาน ประกอบด้วย รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ และนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากรศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย และกรมสรรพากร ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการผสานความร่วมมือกับส่วนงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการร่วมกับวิชาชีพ ระหว่างสถาบัน การศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ คณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทสำคัญของประเทศไทยในด้านการจัดบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากร ก่อเกิดเป็นการสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์สหสาขาวิชา ทั้งด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 


ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพร่วมกัน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อส่งเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้สำหรับบุคลากรของกรมสรรพากร รวมถึงบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีของประเทศต่อไปนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงความสำคัญและความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กรมสรรพากรมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษีอากร เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม” การร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความลุ่มลึกด้านการบริหารจัดเก็บภาษีอากร สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก big data ที่กรมสรรพากรได้รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบริหารจัดการและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดเก็บภาษี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีผ่านการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างบริการใหม่ ๆ ให้ตรงใจผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ มีพันธกิจในการจัดการศึกษาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาฯ ปัจจุบันมีหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มากกว่า 30 สาขาวิชา หลักสูตรเหล่านี้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ระดับบัณฑิตศึกษา โดยดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CUGS Academy : Lifelong Learning and Interdisciplinary Graduate School, Chulalongkorn University  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ Online, Blended Learning, On-demand และระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (CUGS-CBS) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 


จากความร่วมมือในครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมสรรพากร จะร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม โดยจะเปิดสอนในระดับปริญญาโท ทางด้านการบริหารจัดเก็บภาษี และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดเก็บภาษี ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ทั้งด้านศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และกรมสรรพากร เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการภาษี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  นอกจากนี้จะร่วมกันพัฒนารายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อการพัฒนาทักษะของบุคลากรกรมสรรพากร และบุคคลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต CUGS Academy


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad