พช. ชวนช้อปสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน 9-17 ก.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 20.00 น. ที่ลานหน้าโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 12, 2023

พช. ชวนช้อปสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน 9-17 ก.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 20.00 น. ที่ลานหน้าโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร

วันที่ 12 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานหน้าโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการ Walking Street : ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย และ นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ OTOP อยู่ที่การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ตามแนวคิด “การตลาด นำการผลิต” ซึ่งโครงการ Walking Street : ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP นอกจากนี้ โครงการนี้ยังทำให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และชาวต่างประเทศ ได้เรียนรู้รูปแบบแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและชาวต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้ในที่สุด


ด้าน นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า โครงการ Walking Street ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้า OTOP ให้มีช่องทาง การจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP โดยงาน Walking Street : ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2566 รวม 9 วัน โดยเปิดจำหน่ายสินค้าในเวลา 11.00 น. - 20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP ชวนชิม เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 50 ราย เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP  


“ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และชาวต่างประเทศ ช่วยกันสนับสนุนสินค้า OTOP จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีทั้งอาหาร ผ้าและเครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพร และ OTOP ชวนชิม ที่มาจำหน่ายในโครงการ Walking Street : ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล ตลอด 9 วันนี้ 9-17 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. - 20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ” นายอรรษิษฐ์ กล่าวเชิญชวน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad