พช. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการ พร้อมประกาศก้าวต่อไปกรมการพัฒนาชุมชน ปี 67 - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 5, 2023

พช. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการ พร้อมประกาศก้าวต่อไปกรมการพัฒนาชุมชน ปี 67

 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ภายในงานแสดงผลสำเร็จของการพัฒนา วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12  ปี 2566 กรมการพัฒนาชุมชน 


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 256 รางวัล โดยมีนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ สื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ เวทีกลางงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


ทั้งนี้ รางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ 2566 จำนวน 124 รางวัล 2) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 11 รางวัล 3) รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 101 รางวัล 4) รางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ฯ จำนวน 13 รางวัล 5) รางวัลข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม จำนวน 1 รางวัล 6) รางวัลโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล และรางวัลเชิดชูเกียรตินักสื่อสารฯ จำนวน 3 รางวัล โดยก่อนพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้นำร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน และประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567


นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันนี้ผมมีความตั้งใจ และมุ่งหวังที่จะเห็นองค์การของเรามีความเจริญก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงถาวร มีทิศทางและกรอบการทำงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับบุคลากร ที่ถือเป็นทรัพยากรที่เป็นกลไกสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ และตลอดระยะเวลา 61 ปี ที่ผ่านมาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านต้องทำงานหนัก ซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่า เป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศนำพาประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข ก็ด้วยความเสียสละของพวกเราทุกคนและในการก้าวสู่ปีต่อไปของกรมการพัฒนาชุมชนมีการกำหนดนโยบายแนวทางการทำงานในอนาคตที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล ซึ่งภารกิจจะบรรลุสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่าน พร้อมกันผลักดันภารกิจ ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยังหวังว่าจะช่วยเป็นแรงหนุนและให้กำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป และการที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการได้แสดงออกถึงความรักและความห่วงใย ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างจริงใจพร้อมกับแสดงความยินดีกับข้าราชการและหน่วยงานดีเด่น ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ซื่อสัตย์ เสียสละ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างความสำเร็จในชีวิตข้าราชการ ที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างกับเพื่อนข้าราชการทุกท่านได้ ในนามของกรมการพัฒนาชุมชนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้ร่วมกันสร้างคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการประกาศเกียรติคุณในวันนี้ และขอให้รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณ คุณงามความดีนี้ตลอดไป สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน ประสบแต่จตุรพิธพร ธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad