พช. จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2566 เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, September 3, 2023

พช. จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2566 เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

 
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี 


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2566 และทำพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด และกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด และมอบนโยบายการทำงานในชุมชน “ผู้นำกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรม มีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน


กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2566 เพื่อมอบนโยบายการทำงานในพื้นที่ให้แก่ผู้นำฯ โดยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน การบรรยายทางวิชาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ และพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระยะเวลาดำเนินการ 2 – 4 กันยายน 2566 จำนวน 3 วัน ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี แจ้งวัฒนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ผู้นำตำบล หมู่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน และเครือข่าย ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 420 คน ได้แก่ ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2566 จำนวน 380 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลาง จำนวน 40 คน


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดี พช. กล่าวว่า โครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินนี้ เป็นงานที่สำคัญ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพความเข้มแข็งของผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นทั้ง 4 ประเภทรางวัล รวมถึงยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมกันเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นในการต่อยอดความสำเร็จของชุมชนและตนเอง โดยถือว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทอันสำคัญ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการร่วมกันถอดบทเรียนองค์ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ในชุมชน เพราะท่านทั้งหลาย คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการชุมชน และยกระดับมาตรฐานการทำงานที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่ตำบลและหมู่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และโล่รางวัลสิงห์ทองที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้  ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวพัฒนาชุมชน และพระองค์ท่านยังทรงพระราชทานวโรกาสให้ทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทพระองค์ท่าน ซึ่งผู้นำทุกท่านถือเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9


"ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่มีความเสียสละเวลาของตนเพื่อส่วนรวม และการทุ่มเททำงาน สามารถขยายผลไปยังหมู่บ้านและตำบลข้างเคียง เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติที่สามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นำทุกท่านจะได้นำแนวทางที่ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่เย็น เป็นสุข เป็นชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป" อธิบดี พช.กล่าว


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad