อีกก้าวที่มุ่งมั่น พช. หน่วยงานแรกของมหาดไทย ที่ได้มาตรฐานสากล "การจัดการความรู้" ISO 30401 : 2018 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standard Institute (BSI) มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตที่มีสมรรถนะสูง - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 7, 2023

อีกก้าวที่มุ่งมั่น พช. หน่วยงานแรกของมหาดไทย ที่ได้มาตรฐานสากล "การจัดการความรู้" ISO 30401 : 2018 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standard Institute (BSI) มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตที่มีสมรรถนะสูง


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน ได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401 : 2018 ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้มาตรฐานนี้ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพื่อสร้างศรัทธาที่เดินได้ไปพัฒนาชุมชน โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนาน คือการจัดการความรู้ KM : Knowledge Management ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ภูมิปัญญาจากทั้งชุมชนและบุคลากรในสังกัดมาใช้สร้างคุณค่าให้เกิดกับองค์กรได้ อีกทั้งยังส่งเสริมและมุ่งมั่นพัฒนาให้หน่วยงานในสังกัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


เพื่อยกระดับกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้สู่การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้จัดทำโครงการสร้างต้นแบบหน่วยงานด้านการจัดการความรู้ ตามมาตรฐานการจัดการความรู้ (ISO 30401 : 2018) เพื่อเป็นต้นแบบด้านการจัดการความรู้ให้หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภาครัฐโดยทั่วไป สร้างแนวทางจัดการองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากตำรา และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ลงไปทำงานร่วมกับภาคประชาชน โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิต หรือวิถีชีวิตของประชาชน องค์ความรู้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนางานของกรมการพัฒนาชุมชน การจัดการความรู้จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ไม่เพียงแต่ช่วยในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ยังสามารถช่วยส่งเสริมการจัดการความรู้สู่ชุมชนที่เป็นระบบ องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จะถูกรักษา ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงพัฒนาต่อยอดไปสู่นวัตกรรม และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตต่อไป และได้คัดเลือก “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี” นำร่องการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการจัดการความรู้ พร้อมทั้งยกระดับสู่สากล ตามมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401 : 2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการ มีข้อกำหนดและแนะนำแนวทางในการจัดตั้ง ดำเนินการ รักษา ตรวจสอบ และปรับปรุง ระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการสร้างและใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือเป็นก้าวแรกที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ศึกษามาตรฐาน ISO 30401 : 2018 จึงได้วางแผน และวางแนวทางในการนำระบบการจัดการความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เข้าเทียบเคียงกับมาตรฐานนี้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ร่วมกับกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการสร้างระบบการจัดการความรู้ที่เป็นต้นแบบตามมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401 : 2018 และดำเนินการตามระบบการจัดการความรู้ที่สร้างขึ้น โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มาช่วยให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานได้ ในขอบเขตด้านงานให้บริการทางวิชาการและงานฝึกอบรมด้านการพัฒนาชุมชน และได้รับการตรวจประเมิน จนผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401: 2018 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standard Institute (BSI) ทำให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ โดยได้รับมอบใบรับรองระบบการจัดการความรู้ ISO 30401 : 2018  (Certificate) มีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2566 หรืองานนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2566 ณ ลานอาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


"จากการขับเคลื่อนงานอย่างเข้มข้นโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และกำลังใจจากทุกหน่วยงานในสังกัด ทำให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน มีความภาคภูมิใจ และพร้อมสร้างองค์กรแห่งอนาคตที่มีสมรรถนะสูง สืบสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้อย่างไม่สิ้นสุด สามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในการขับเคลื่อนงานในฐานะเป็นหน่วยสนับสนุนด้านวิชาการและหน่วยฝึกอบรมที่ผลิตนักพัฒนาภาคราชการ และภาคประชาชน เพื่อให้ส่งต่อศรัทธาที่เดินได้สู่ชุมชน ตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นายอรรษิษฐ์กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad