กรมการท่องเที่ยวจับมือ Depa ยกระดับการท่องเที่ยวยั่งยืน ดันงบหนุนผู้ประกอบการชาวเกาะตามปฏิญญาเกาะเต่า - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, August 11, 2023

กรมการท่องเที่ยวจับมือ Depa ยกระดับการท่องเที่ยวยั่งยืน ดันงบหนุนผู้ประกอบการชาวเกาะตามปฏิญญาเกาะเต่า

 


กรมการท่องเที่ยว ยกระดับชุมชนท่องเที่ยวบนเกาะลิบง จังหวัดตรัง ให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini transformation voucher) โดยลงพื้นที่ประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และชุมชนท่องเที่ยวบนเกาะลิบง เมื่อเร็วๆ นี้ 

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้ประสานงานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเฟ้นหาชุมชนท่องเที่ยวเข้ารับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเกาะลิบงมีชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว


โดยชุมชนจากกรมการท่องเที่ยวหลายแห่ง และเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากหลายหน่วยงาน โดยมีชุมชนยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการคูปองดิจิทัลดังกล่าวจำนวน 25 รายๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท เพื่อยกระดับการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวบนเกาะลิบง และเป็นการดำเนินงานตามปฏิญญาเกาะเต่า ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับ 21 เกาะ และภาคีเครือข่ายจำนวนกว่า 23 องค์กร ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ด้วยการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG : เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนยกระดับการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

สำหรับพื้นที่เป้าหมายอื่นในปีงบประมาณถัดไป กรมการท่องเที่ยวจะบูรณาการร่วมกับประชาคมชาวเกาะทั้ง 21 เกาะ ตามปฏิญญาเกาะเต่าที่กรมการท่องเที่ยวได้ร่วมลงนามไว้ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประกอบการบนเกาะที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติการจดทะเบียนนิติบุคคล มีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์ หรือเป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad