อธิบดี พช. เปิดบ้านต้อนรับนักพัฒนา "พัฒนากรรุ่น 124" เตรียมความพร้อมข้าราชการรุ่นใหม่ นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชน ด้วยอุดมการณ์แห่งนักพัฒนา - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, August 4, 2023

อธิบดี พช. เปิดบ้านต้อนรับนักพัฒนา "พัฒนากรรุ่น 124" เตรียมความพร้อมข้าราชการรุ่นใหม่ นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชน ด้วยอุดมการณ์แห่งนักพัฒนา

 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ที่ห้องแหลมฉบัง วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านต้อนรับนักพัฒนา พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่น 124 โดยมี นายธีระพันธ์ แก่นจันทร์ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดชลบุรี คณะวิทยากร และนักศึกษาพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 124 จำนวน 67 คน เข้าร่วมกิจกรรม


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ พัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 124 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถทำงานในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน หรือ "พัฒนากร" ในการเป็นนักขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ตามกระบวนการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดบ้านนักพัฒนา ถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งที่จะปลูกจิตสำนึก อุดมการณ์นักพัฒนาให้หยั่งรากลึกสู่หัวใจ เป็นการเริ่มต้น ในขั้นตอนการเพาะเมล็ดกล้าพันธุ์ที่ดี ให้เติบโต งดงามในอนาคต และเป็นนักขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในยุคใหม่ ที่พร้อมส่งมอบอุดมการณ์สู่ชุมชนในทุกถิ่นที่ โดยกิจกรรมเปิดบ้านนักพัฒนา มีจุดประสงค์หลักสองประการคือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่น 124 ให้รู้จักกัน มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจน รู้จักทำงานเป็นทีม ร่วมกันคิด วางแผน และทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกอบรมพัฒนากรก่อนประจำการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในการพัฒนาข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม และก้าวทันต่อยุคสมัย และนักศึกษาพัฒนากรก่อนประจำการ ทุกกิจกรรมจะเป็นจุดเชื่อมและก่อเกิดเมล็ดพันธุ์ใหม่แห่ง "พัฒนากร" ที่จะเติบโต แข็งแกร่ง และมีคุณค่าในอนาคต


นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า การเปิดบ้านนักพัฒนา ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนยุคใหม่ให้มีศักยภาพ และพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถที่มีในตัวท่านไปสู่ชุมชน ด้วยอุดมการณ์แห่งนักพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนักพัฒนาที่มาจากเมล็ดพันธุ์นักขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนยุคใหม่ตั้งแต่กระบวนการแรก คือ เตรียมความพร้อม ปลูกจิตสำนึก อุดมการณ์นักพัฒนาให้หยั่งรากลึก เป็นนักขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในยุคใหม่ ที่พร้อมส่งมอบอุดมการณ์สู่ชุมชนในทุกพื้นที่ให้สามารถทำงานในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน หรือ "พัฒนากร" ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่เปี่ยมล้นด้วยอุดมการณ์ และมีหัวใจของนักพัฒนาที่แท้จริง ซึ่งกิจกรรมเปิดบ้านนักพัฒนาได้รวบรวมทั้ง "ศาสตร์ และศิลป์" ไว้ในทุกกระบวนการและกิจกรรม ถือเป็นสิ่งที่ข้าราชการที่มาจากเมล็ดพันธุ์นักขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนยุคใหม่ต้องมีในตัว เพื่อจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนและสังคมต่อไป ศาสตร์ คือ การนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ศิลป์ คือ การนำศิลปะในการใช้องค์ความรู้นั้นสู่การปฏิบัติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้กิจกรรมบรรลุตามเป้าประสงค์ และจะยังส่งผลให้อุดมการณ์แห่งนักพัฒนาได้ฝังรากลึกลงไปในใจพัฒนากรรุ่น 124 ซึ่งท่านจะเป็นความหวังของกรมการพัฒนาชุมชนและของประเทศชาติต่อไป


"ชีวิตคือการเริ่มต้น วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตการทำงานของทุกคนในที่นี้ จะต้องไปทำงานในพื้นที่ โดยเฉพาะใน "ตำบล" ต้องไปเจอผู้คยที่หลากหลาย และต่อไปในอนาคต ตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีความก้าวหน้าไปได้ ขอฝากไว้ว่า ในระบบราชการตำแหน่งที่มีจะเป็นเหมือนพีระมิด หากจะก้าวหน้าได้ต้องประกอบด้วย 3 อย่าง ประการแรกท่านจะต้องถูกเลือก โดยต้องเป็นที่รู้จักของผู้นำ ประชาชนในตำบล ตลอดจนเครือข่าย เป็นที่รู้จักขององค์กรต่างๆ  เป็นที่รู้จักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แม้แต่พัฒนาการอำเภอซึ่งหัวหน้าของท่าน ประการต่อมา ต้องเป็นคนเก่ง คนเก่งจะต้องทำงานให้เร็ว เร็วแล้วถูกต้องด้วย รวมถึงเก่งที่ใจ คือ หนักเอาเบาสู้ เมื่อมีปัญหาต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ ถามอะไรตอบได้ก็สง่างาม เวลาทำงานต้องมีเพื่อนมีภาคีช่วยเหลือเราในการทำงาน ประการสุดท้ายคือ เป็นที่ไว้วางใจ ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่ทำให้ผู้บังคับบัญชาผิดหวัง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ และเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคน ได้นำความรู้จากการฝึกอบรมตลอด 40 วันนี้ไปใช้ในการทำงานเต็มกำลังสามารถ ขอให้บรรจุในพื้นที่ตามต้องการทุกคน อย่าลืมว่าทุกอย่างสำคัญที่ใจ ตามคำที่ว่า "เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืน เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์ แต่คนที่ควรชมนิยมกัน ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา" ขอให้เชื่อมั่นว่าผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนจะยืนเคียงข้างท่าน เจออะไรไม่ถูกไม่ดี ขอให้แจ้งมาได้เลย และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยากร และนักศึกษาพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 124 ทุกคน" นายอรรษิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad