“20 ปี พม. พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ” - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, September 30, 2022

 “20 ปี พม. พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ”


วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสวัสดิการสังคมไทย : 20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับโครงการที่มีผลงานดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 83 องค์กร 83 โครงการ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ และนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้แทนส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรด้านการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งสิ้น 430 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานครนายอนุกูล กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมในภาพรวมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ 4 ระบบสวัสดิการหลัก ประกอบด้วย ระบบการช่วยเหลือทางสังคม ระบบการบริการทางสังคม ระบบประกันสังคม และระบบส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะครัวเรือนเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามาหนุนเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมุ่งสู่สังคมสวัสดิการ กระทรวง พม. จึงได้จัดโครงการสวัสดิการสังคมไทย : 20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ ขึ้น เพื่อเป็นเวที นำเสนอผลงานด้านวิชาการและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การแสดงผลผลิตและผลลัพธ์การจัดสวัสดิการของภาคีเครือข่ายให้เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็น “นักสวัสดิการสังคม” ที่มีคุณภาพ 


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การอภิปรายภายใต้หัวข้อ “20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคมก้าวสู่สังคมสวัสดิการ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ” นิทรรศการวิชาการในประเด็นทิศทางงานสวัสดิการสังคมไทยสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่องค์กรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีโครงการและผลงานดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 83 โครงการ 83 องค์กร อาทิ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในชุมชนในการจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดีกว่า โดยมูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม 2) โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชัง โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ 3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เข้าใจสิทธิและบริการพื้นฐานต่อกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย โดย ชมรม อพม. จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น


กระทรวง พม. พร้อมผนึกกำลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสวัสดิการอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม มีความเป็นอิสระต่อกัน ภายใต้ความรับผิดชอบและการดูแลของสังคมโดยรวม พร้อมสร้างสรรค์สวัสดิการสังคมให้สอดรับกับปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มเปราะบาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างตรงจุดและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่สังคมสวัสดิการ นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad