รองอธิบดี พช. มอบนโยบายและปลุกขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ พช. 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 6, 2024

รองอธิบดี พช. มอบนโยบายและปลุกขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ พช. 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

5 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) โดยมีนายวิฑูรย์  นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายคมกริช  ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเมื่อเวลา 10.20 น. นายวิฑูรย์  นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดประชุม และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานภารกิจสำคัญในรูปแบบ Sandbox Model ของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย  โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ขับเคลื่อนสู่ภารกิจสำคัญที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำในไตรมาสที่ 1 (10+1) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ และ มาสุรินทร์ ได้ “ไหม” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ในการนำเสนอแต่ละประเด็น ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานภารกิจสำคัญตามประเด็นเฉพาะที่คัดสรรมานำเสนอ
หลังจากนั้น นายวิฑูรย์  นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามแนวทางของ 10+1 ภารกิจสำคัญที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ้าไทยใส่ให้สนุก ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Click ชุมชน การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กองทุนชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน วางแผน วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและกรอบการปฏิบัติการที่กำหนด และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ ในช่วงท้าย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบเงินสร้างบ้านพักเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ตามโครงการ “บ้านห่วงใย จากใจ GLO ปี 2566” พร้อมทั้งมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล เพื่อสนับสนุน ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างตรงจุด


#WorldSoilDay #วันดินโลก 

#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife 

#SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGoodNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad