จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตรควบข้าม 2 ปริญญา ภายใน 6 ปี ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์ และปริญญาโทวิศวกรรมชีวเวช หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 6, 2024

จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตรควบข้าม 2 ปริญญา ภายใน 6 ปี ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์ และปริญญาโทวิศวกรรมชีวเวช หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์

 


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช เรียน 6 ปีได้รับ 2 ปริญญา ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่นิสิตจะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ในระยะเวลาการศึกษา 6 ปีงานแถลงข่าวความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1106 ชั้น 11 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ กล่าวเปิดการแถลงข่าว จากนั้นเป็นการแถลงข่าว“จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบข้าม 2 ปริญญา ภายใน 6 ปี ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ และปริญญาโทวิศวกรรมชีวเวช” โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ   จากนั้นได้มีการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช ณ ชั้น 10  อาคารวิศวฯ 100 ปี อีกด้วย


ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ทำให้จำเป็นต้องปรับบทบาทของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม  ซึ่งในเรื่องหลักสูตร สิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรที่จะต้องให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงการบริหารหลักสูตรให้มีความคล่องตัว ถ้าทำสอง สิ่งนี้ให้สำเร็จเราจะสามารถปรับเปลี่ยนรายวิชาหรือการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ที่สนใจซึ่งอาจเป็นความรู้ข้ามศาสตร์ ร์ ทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์” เป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มการศึกษารูปแบบใหม่ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์เริ่มดำเนินการครั้งแรกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ในโครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา


คือ ปริญญาตรีทันตแพทย์ - ปริญญาโท วิศวกรรมชีวเวช เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการศึกษาควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ให้ขยายผลไปยังคณะและนิสิตกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนำความเข้มแข็งจากภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Growth from within) ต่อยอดไปเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความสำคัญ มีประโยชน์ต่อสังคม 


นิสิตสามารถสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ได้เมื่อเรียนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทย์ครบ 120 หน่วยกิต หรือเมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 3 ซึ่งทำให้มีเวลาเรียนรู้และวางแผนชีวิตก่อนสมัครเรียนปริญญาโท โดยจะรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรในปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ปีละไม่เกิน10 คน โดยจะมีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้นิสิตด้วย


ศ.ดร.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่นิสิตจะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ภายในระยะเวลาการศึกษา 6 ปี  โดยในงานวิจัยของนิสิตจะมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางวิศวกรรม เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การพิมพ์ 3 มิติด้วยวัสดุชีวภาพ (3D Bioprinting) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้จะสามารถเป็นทันตแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัยชั้นน้ำ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาทันตแพทยศาสตร์และวิศวกรรมชีวเวชที่สามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากได้ 


หลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.) ควบข้ามระดับข้ามศาสตร์กับหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) ถูกออกแบบการจัดการเรียนการสอนรองรับให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเสริมองค์ความรู้และสมรรถนะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ตามช่วงชั้นปีที่เหมาะสมในระหว่างศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จากทั้งสองคณะที่พร้อมให้คำแนะนำหัวข้อวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา การทำวิจัยให้กับนิสิตที่มีศักยภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตได้ตามเป้าประสงค์ โดยในเบื้องต้นมีนิสิตที่สนใจจะเรียนต่อในหลักสูตรนี้แล้ว 5 คน ซึ่งเป็นนิสิตที่กำลังเรียนปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ของจุฬาฯ ในอนาคตได้วางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะมีนิสิตเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ปีการศึกษาละ 10 คนNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad