okmd จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 10, 2024

okmd จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี

การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะสมัยใหม่ ขนาดใหญ่แห่งใหม่ บน ถ.ราชดำเนิน มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ พร้อมส่งเสริมพัฒนาทักษะและศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ด้วยบริการความรู้ และกิจกรรมความรู้ที่มีประสิทธิภาพหลากหลาย ครบวงจร ในปี 2570 นี้ 

 


ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า “โลกปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้และทักษะใหม่ๆ แก่ประชาชน ให้ปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน OKMD จึงเล็งเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้สาธารณะสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล สามารถให้บริการความรู้ด้วยรูปแบบ กระบวนการ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยในแต่ละช่วงวัย และเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมกระตุ้นความสนใจเรียนรู้ จึงได้เตรียมพร้อมเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ บน ถ.ราชดำเนิน พื้นที่รวมกว่า 20,000 ตารางเมตร ภายในปี 2570 นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านคนต่อปี รวมถึงเข้าใช้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ไม่น้อยกว่า 100 ล้านคน/ครั้ง ต่อปี ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย สามารถรองรับกับกิจกรรมทุกๆ รูปแบบที่จะเกิดขึ้น” 

 

“การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม และดิจิทัลชั้นนำของประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด และมีศักยภาพสูงในการนำเอาดิจิทัลมาให้บริการแก่ประชาชน โดยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์และเชื่อมต่อทุกองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นการติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดกับคนไทยทุกคน” ดร.ทวารัฐ กล่าว  


ด้านพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การศึกษาและพัฒนาแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและดิจิทัลที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รวมทั้งแนวทางการใช้ทรัพยากรซึ่งกันและกันในการให้บริการแก่ประชาชน เช่น อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ทรัพยากรบุคคล สถานที่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษาและพัฒนาแนวทางในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการความรู้ที่ครบวงจรแก่ประชาชน โดยจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมในการศึกษาการดำเนินการร่วมกันระหว่าง OKMD และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติในลำดับต่อไป”   


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad