อธิบดี พช. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมส่งต่อความห่วงใยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, January 4, 2024

อธิบดี พช. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมส่งต่อความห่วงใยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 วันที่ 4 มกราคม 2567 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ประกอบด้วย นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายจรัญ อินทสระ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5 และ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) นางสาวนิภา ทองก้อน ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางสาวริตยา รอดนิ่ม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และการประชุมมอบนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคาร2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ร่วมต้อนรับ 
โอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อสื่อสารนโยบายสำคัญและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับส่วนกลางและพื้นที่ ซึ่งมีวาระสำคัญที่เน้นย้ำ ดังนี้ 

1.การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” 

2.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

3.โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

4.ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

5.โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

6.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7.การสื่อสารและใช้ประโยชน์ แอปพลิเคชัน Click ชุมชน 

8.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

9.กองทุนชุมชน

10.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี 

11.และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อมา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ส่งมอบเงินสร้างบ้านพักอาศัยเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ภายใต้โครงการ “บ้านห่วงใย จากใจ GLO ปี 2566” โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรับบาลได้มอบให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งต่อความห่วงใย สร้างบ้านใหม่ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ทั่วประเทศ จำนวน 84 หลัง (หลังละ 200,000 บาท) โดยจังหวัดปัตตานี มีครัวเรือนเป้าหมายดำเนินการฯ จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้ 1)นางสาวมีเนาะ วาเมาะ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง ผู้แทนรับมอบ นางกาญจนา คงเกิด พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตะโละ 2)นายอับดุลตอเละ เจะหะ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผู้แทนรับมอบ นายภาณุวัฒน์ ยอดอินทร์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลม่วงเตี้ย 


พร้อมกันนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนส่งมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 147 ทุน (ทุนละ 1,500 บาท) ผ่านผู้แทนรับมอบโดยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล รวม 54 ตำบล เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกล ที่ยังขาดโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี


#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins 

#Soils4Nutrition #FAO #MOI 

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll 

#ChangeforGood

#กรมการพัฒนาชุมชน

#ปัตตานีNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad