"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"ขยายผลอาหารปลอดภัยจากบ้านสู่โรงแรม - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 30, 2024

"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"ขยายผลอาหารปลอดภัยจากบ้านสู่โรงแรม

 
📣 ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน จับมือ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"ขยายผลอาหารปลอดภัยจากบ้านสู่โรงแรม 

⏰วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567  ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


💢 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี นำคณะ ประกอบด้วย นางยุพิน  เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางภรมน นรการกุมพล นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และผู้บริหารโรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ร่วมเยี่ยมชม ให้ข้อแนะนำแก่ผู้บริหารโรงแรม ณ.เวลา อ.เมืองราชบุรี ซึ่งได้จัดทำแปลงผัก NAVELA FARM TO TABLE ซึ่งมีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไว้ให้แขกที่เข้าผักมาเยี่ยมชม เรียนรู้วิธีการปลูก และการประกอบอาหารจากพืชผักที่ปลอดภัย(เกษตรอินทรีย์) ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงแรม โดยมีการปลูกพืชผักนานาชนิด เช่น ผักบุ้ง ผักชี กวางตุ้ง คะน้า ผักชีฝรั่ง มะเขือยาว ผักสลัดต่างๆ เป็นต้น
💢 จังหวัดราชบุรี ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตลอดจนสนองพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ความว่า "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด "อารยเกษตร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" อันจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีจากภาคีการพัฒนาต่างๆ 💢 แปลงผัก NAVELA FARM TO TABLE ใช้หลัก “ ชีวิตพอเพียง ดำเนินรอยตามพ่อ สานต่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ Sustainable” โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง เพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าผักโรงแรม ณ.เวลา โดยการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และรักษาสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ


💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี


📋📷ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี


#กรมการพัฒนาชุมชน

#Ratchaburi

#CDDRatchaburi

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#ChangeforGood

#MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#ราชบุรีNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad