สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14ก้าวข้ามวิถีใหม่ ขับเคลื่อน SME ไทย สู่ความยั่งยืน - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, August 11, 2022

สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14ก้าวข้ามวิถีใหม่ ขับเคลื่อน SME ไทย สู่ความยั่งยืน


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 โดยมี นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายอธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

นายอาคม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวข้ามวิถีใหม่ ขับเคลื่อน SME ไทย สู่ความยั่งยืนด้วย BCG” โดยได้ให้แนวคิดของการพัฒนาธุรกิจในยุคหลังโควิด-19 ไปสู่การพัฒนาที่เน้น ความสมดุล ความยั่งยืน และความครอบคลุม (balance, sustainable and inclusive growth) โดยอาศัยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Model (Bio-Circular-Green)
เป็นเครื่องมือสำคัญ


อีกทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลว่า การส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี เป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลมาโดยตลอด เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 34.63 ในปี 2564 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.5 ล้านล้านบาท และส่งเสริมการจ้างงาน ราว 12 ล้านคน รัฐบาลได้บูรณาการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน เอสเอ็มอีไทย ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับฐานราก และในทุกช่วงวงจรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยอีกว่าในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพบกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมที่จะเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเวทีการประกวดรางวัลนี้ เปิดกว้างให้ทุกท่านได้เรียนรู้ตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการค้า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกต่อไป


นายวีระพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ สสว. คือ การสรรหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความสามารถใน การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่น ๆ รวมถึงการต่อยอดและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับรางวัลสามารถสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายของธุรกิจเอสเอ็มอีได้
ในปีนี้ได้มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลให้เพิ่มเติมแนวคิดของ BCG ในหลักเกณฑ์ของการประเมินรางวัลฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแนวคิดของภาครัฐที่ต้องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

สำหรับการประกวดปีนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล จำนวน 1,002 ราย โดยมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ได้รับรางวัล จำนวน 40 ราย ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จำนวน 13 ราย รางวัล SME ดีเด่น จำนวน 27 ราย และในปีนี้มี การมอบรางวัลพิเศษ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ อีก 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ยอดเยี่ยม ซึ่งมอบให้สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดในปีนี้ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 หรือ 5 ปีซ้อน รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม รางวัล SME โดดเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และรางวัล SME โดดเด่นด้านการปรับกลยุทธ์พิชิต Covid-19


นายสมบัติ โรจนสถาพรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด บริษัทที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยมในปีนี้ กล่าวถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ในการสมัครเข้าประกวดรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ว่า บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อันมีคุณค่า คือรางวัลช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนที่ร่วมธุรกิจกับบริษัท ทำให้ได้รับโอกาสในการติดต่อธุรกิจใหม่ๆ ช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถขององค์กรให้เติบโตไปสู่ตลาดโลกต่อไป เมื่อ 4 ปีที่แล้ว บริษัทมีบุคลากร 60 คน มียอดขาย 143 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากร 80 คน มียอดขาย 253 ล้านบาท สิ่งที่สำคัญคือ บริษัทมี การพัฒนาการรอบด้านที่ดียิ่งขึ้นๆ อีกทั้งเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อรางวัลสุดยอดในปีต่อไป

นายกฤษณ์ แจ้งจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทที่ได้รับรางวัลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 5 ปีซ้อน กล่าวถึงข้อดีจากการประกวดรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติว่า การประกวดทาให้บริษัทเกิดการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้ทันต่อการแข่งขัน ในปัจจุบัน สามารถแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ที่สำคัญรางวัลนี้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท จนทาให้บริษัทมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องได้รับการยอมรับจากลูกค้า พร้อมสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม โดยในปี 2564 บริษัททายอดขายได้มากกว่า 50 ล้านบาท  รายงานข่าวเผยว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลปีนี้ สามารถสร้างมูลค่ายอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 1,101 ล้านบาท

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad