เปิดใจรองผู้ว่าฯ มุสลิมหญิงคนเก่ง พาตีเมาะ สะดียามู - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 31, 2022

เปิดใจรองผู้ว่าฯ มุสลิมหญิงคนเก่ง พาตีเมาะ สะดียามู


พาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส


พาตีเมาะ สะดียามู
 รอง ผวจ.หญิงมุสลิมคนแรก ภูมิลำเนาเป็นชาว ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จบปริญญาตรี จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน จังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. รอง ผวจ.พัทลุง, รอง ผวจ.ยะลา และ รอง ผวจ.นราธิวาส ตามลำดับ


พาตีเมาะ สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวถึงภารกิจผู้นำหญิงว่า ในจังหวัดนราธิวาส  จะแบ่งการทำงาน ออกเป็น 3 ส่วนคือ เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  และนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว  ในฐานะรองผู้ว่าฯ ที่เป็นมุสลิมหญิงคนแรกของประเทศ  เป็นมุสลีมะห์  ยังมีภารกิจใหม่  นอกเหนือจากบทบาทในหน้าที่  ก็ยังมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือ บทบาทหน้าที่  ของการเป็น "แม่"  ในเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้ว  จึงต้องการให้ทุกบทบาท ที่รวมอยู่ในตัวของเรา เอามาบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์  ต่อสังคม  ดังนั้น  สิ่งแรก ที่ทำคือ ให้เวลาลงพื้นที่ชุมชน และพบเจอกับประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องมุสลิมผู้หญิง

อันดับแรกที่ทำคือ  ให้ข้อคิด ให้แรงบันดาลใจ ในเรื่องของการศึกษา  กับบรราดาแม่ ๆ  หากต้องก้าวผ่านความยากจน  ซึ่งคนที่จะชี้ทางเดิน นำพาเขาได้คือ คนที่เป็นแม่  ซึ่งในวัยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 12  ปีนั้น เขาจะยังไม่รู้ทิศทางของอนาคต ว่าจะดำเนินไปอย่างไร ดังนี้น คนเป็นแม่  จึงต้องต้องส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้กับลูก ได้รับการศึกษา ตามแนวทางที่เค้าต้องการ  ไมว่าลูกอย่างเรียนอะไร เพื่อพัฒนาสติปัญญา  เป็นทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนเป็นอาวุธป้องกันสำหรับผู้หญิง ที่ได้ผลอย่างมหาศาล 


ขณะที่ ในบทบาทรองผู้ว่าฯ นราธิวาสหญิง ที่ต้องดูแลทั้งเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จึงนำทั้งสามเรื่องมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในจังหวัดนราธิวาส  ให้ผู้หญิง  ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น  ซึ่งในปัจจุบัน กลุ่มอาชีพ ต่างๆในจังหวัดนราธิวาส  มีผู้นำเป็นผู้หญิง  กว่า 70 เปอร์เซ็นต์
ไม่ว่าจะใน  แวดวงของการศึกษา การนำพาองค์ความรู้ส่วนใหญ่ ผู้หญิงก็จะมีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งใน มิติด้านสังคม จะมองในเรื่องของสวัสดิการ การกิน การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ เราก็จะใช้ผู้หญิง เป็นกลไกเป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น เวลาเรา พบเห็นปัญหาทางด้านสังคม เราจะใช้บทบาทของผู้หญิงเป็นตัวนำ เพราะผู้หญิงจะเรียนรู้ เข้าถึงปัญหาได้อย่างแท้จริง

ซึ่งขณะนี้ เราสร้างกลุ่มบทบาทของสตรี โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิม เพื่อลดปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ที่มีความสำคัญมาก แต่คนทั่วไปจะมองว่าไม่มีปัญหา แต่แท้จริงแล้วมีปัญหามากมาย ความรุนแรงของปัญหาในครอบครัวคือ สิ่งที่ผู้หญิงประสบ แต่ด้วยบทบาทหรือวิธีคิดของเราไปกดทับทำให้เขาไม่กล้าที่จะพูด เราเลยสร้างองค์กรให้พี่น้องมุสลิมมะห์ ที่มีชื่อว่า "ศูนย์ให้คำปรึกษาพลังผู้หญิง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส"


คือเป็นการรวมผู้หญิง เข้ามาทำงานเป็นกลุ่ม เวลามีกระบวนการทางศาสนา  ปัญหาความขัดแย้ง  การใช้ความรุนแรง  ยาเสพติด  รวมไปถึงการหย่าร้าง  ศูนย์นี้ก็จะทำหน้าที่ไปพูดคุยถึง สาเหตุปัญหาความขัดแย้ง การหย่าร้าง ของครอบครัวที่มีปัญหา  เนื่องจากผู้หญิงจะมีความอดทน มากกว่าผู้ชาย 


ราก็เลยมองว่า ก่อนที่เขาจะไปเจอบรรดาผู้นำศาสนา ซึ่งมีคนที่วิเคราะห์ปัญหาครอบครัวเป็น ผู้ชาย ปัจจุบันพอเรามีกระบวนการตรงนี้ มาพูดคุยกันก่อนว่า อะไรคือตัวปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องของรายได้ หรือเรื่องที่อยู่อาศัย เราก็มาดูว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร เพราะว่า เรามีเครือข่ายในชุมชนต่างๆ ที่พร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุน

โดยทั่วไป คนจะมีหลักคิด ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ ศาสนา ซึ่งเป็นบทบาทของผู้ชาย ส่วนผู้หญิง จะไม่สามารถเป็นผู้นำได้ หรือในหน้าที่บทบาทของรองเมาะเอง ต้องยอมรับว่า รัฐบาลเองพยายาม ทำให้เราได้มีโอกาสเป็นรองผู้ว่าฯ ทำให้เราสามารถใช้ตำแหน่งในการเข้าถึงประชาชนได้มาก และสร้างโอกาสในการทำงานให้กับผู้หญิงส่วนในมิติด้าน การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีทะเล ภูเขา แหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติ และใช้มิติความเป็นผู้หญิงในการขับเคลื่อนเช่นกัน เรามีกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ที่มีประธานกลุ่มเป็นผู้หญิงบริหารจัดการ เช่นหมู่บ้านสุคิริน ที่ได้พานักข่าวไปสำรวจเส้นทางแล้ว


ส่วนใหญ่กลไกการขับเคลื่อนเป็นผู้หญิง และกิจกรรมส่วนใหญ่ หรือบริบทในจังหวัดนราธิวาส เรามีผู้หญิงเป็นผู้นำ เพราะผู้หญิงมีความอดทน มีความละเอียดอ่อน และมีความขยันหมั่นทำงาน ด้วยศักยภาพของผู้หญิง ดังนั้น มิติในการขับเคลื่อนและกลไกสำคัญคือ ผู้หญิง


นอกจากนี้ ยังมีกองทุนผู้หญิง โดยผู้หญิงสามารถบริหารให้มีความยั่งยืนได้ เรามีเรื่องของการสร้างชุมชนท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนเป็นคนจัดการ ที่สำคัญ เรามีการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน และจับมือผู้ประกอบการ นำพานักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ส่วนด้านสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส แยกเป็น 2 โซน คือ 1 โซนทางน้ำ ประกอบด้วยด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเรามีหาดนราทัศน์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนริมชายหาดได้เป็นอย่างดีอีกด้านหนึ่งเรามี กิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ติดกับภูเขา โดยเริ่มต้นจากท่าเรือเอนกประสงค์ ทางไปเขาตันหยง เป็นท่าขนาดเล็กของชาวบ้านร่วมมือกัน และได้สร้างตลาดน้ำเพิ่มเติม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้พร้อม และเราได้วางโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นเส้นทาง คือเริ่มต้นที่ การนั่งเรือล่องชมธรรมชาติ ของแม่น้ำบางนรา และไปชม ช้อปที่ตลาดน้ำ แถมยัง มีกิจกรรมทำอาหาร ทำขนม ให้นักท่องเที่ยวได้ฝึกทำ สร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยว สนนราคาค่าบริการท่านละ 300 บาท
2. โซน ท่องเที่ยวธรรมชาติในโซนทิวเขา 
เพราะเรามีป่า ฮาลาบาลา ชุมชนสุคิริน และมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ รวมถึงเส้นทางสายอาหารอร่อย เช่นเมนู ซุปคอมมิวนิสต์ ที่สำคัญ เรายังมีเส้นทางการเดินป่า และโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับมาเลเซีย เพราะฝั่งตุมปัต มีพี่น้องชาวสยาม เป็นคนไทย

แต่ด้วยการแบ่งเขตชายแดนส่งผลให้เขาอยู่ในเขตพื้นที่ประเทศมาเลเซีย และที่นั่น มีวัดวาอารามของไทย เป็นที่นับถือของชาวพุทธ และเชื่อมโยงไปที่ อำเภอตากใบ ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรม มีตั้งแต่ วัดไทย
เกาะยาว เรื่องราวของพี่น้องมุสลิม ก็ถือได้ว่า เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 วัฒนธรรม ไทย-มุสลิม

ล่าสุด เราทำเรื่อง กีฬา เพื่อการท่องเที่ยว นำนักปั่นจากจักรยานจากทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย กรุงเทพฯ รวม 1600 คน และยังมีนักปั่นข้ามมาจากมาเลเซีย เพิ่มอีกจำนวน 600 คน ใช้เส้นทาง โกลก– แว้ง -ยือลี จังหวัดกลันตัน ประเทศไทยมาเลเซีย รวมระยะทาง 120 กม. ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 กม. และอยู่ในประเทศมาเลเซีย 70 กม. กิจกรรมเพิ่งจบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน

นอกจากนี้ยังมีเส้นทาง ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ด้วยรถไฟ โดยนำพี่น้องสื่อมวลชน ยูทูปเปอร์ จากส่วนกลาง เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงหาดใหญ่ และเลยเข้าไปถึงปัตตานี โดยใช้รถยนต์คลาสสิก เยี่ยมชมวัฒนธรรม และรุ่งเช้า เดินทางกลับด้วยรถไฟ เข้ายะลา

และใช้รถตุ๊กในตลาด ท่องเที่ยวไปรอบตัวเมืองยะลา เที่ยวถ้ำสามพันปี และนั่งรถไฟเข้านราธิวาส ปลายทางที่โกลก เข้าแว้ง เข้าป่าสุคิริน ป่าฮาลาบาลา แบบแอดเวนเจอร์ เพราะรถไฟ เราสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทั้งหมดเป็นโปรแกรมที่เราทำและขายกับสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว


และนี่คือบทสัมภาษณ์  พาตีเมาะ สะดียามู  ผวจ.หญิงมุสลิมคนแรก  ที่นำพาให้ สครี ได้มีบทบาทเท่าเทียมกันในสังคม  พร้อมกันนี้คณะสื่อมวลชน  มอบของที่ระลึก  เป็นการให้กำลังใจในการทำงาน และขอบคุณ  ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad